ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศรินธร แสงแดง
ตำแหน่ง :หน่วยงานบรรจุหีบห่อ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานควบคุมเครื่องจักร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :