ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัทธ์ธีรา นิรมล
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกรวบรวมผลผลิตขายและขนส่ง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :