ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภาวินี ใจกระจ่าง
ตำแหน่ง :หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :