ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ์ คัมภีระพงษ์
ตำแหน่ง :หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :