ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมพ์ใจ พวงแก้ว
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกขาย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :