ชื่อ - นามสกุล :นางปวีณา เฟืองจิตต์
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกการตลาด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :