ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกานติมา จันทร์จิต
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ขาย (อุปโภค-บริโภค) คลองไทร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :