ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุบผา ต่อมสูงเนิน
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ขาย (น้ำมันเชื้อเพลิง) มิตรภาพ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :