ชื่อ - นามสกุล :นายหล่ำ ศรีอินทร์
ตำแหน่ง :หัวหน้างานเทอร์ไมซ์
หน้าที่หลัก :สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
ที่อยู่ :159 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :