ชื่อ - นามสกุล :นางเครือวัน แฝงดาหาร
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บัญชี (น้ำนมดิบ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :