ชื่อ - นามสกุล :นางปวีณา เฟื่องจิตต์
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกการตลาด
หน้าที่หลัก :สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :