ชื่อ - นามสกุล :รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษาด้านโรงงานผลิตอาหารสัตว์
หน้าที่หลัก :สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
ที่อยู่ :99 ม.10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :