ชื่อ - นามสกุล :นางเจนจิรา เขมา
ตำแหน่ง :กรรมการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :