ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ์ เขมา
ตำแหน่ง :ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :