ชื่อ - นามสกุล :นายเมธา แจ้งเสนาะ
ตำแหน่ง :ลูกจ้างขับรถสำนักงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :