ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปณิตา เชิงไกรยัง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน-บัญชี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :