ชื่อ - นามสกุล :นายพรชัย นามวิชา (หน.)
ตำแหน่ง :ควบคุมเครื่องจักร(พาสฯ)
หน้าที่หลัก :หัวหน้าควบคุมเครื่องจักร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :