ชื่อ - นามสกุล :นายหล่ำ ศรีอนิทร์
ตำแหน่ง :ควบคุมเครื่องจักทรยูเอชที
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานควบคุมเครื่องจักร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :