ชื่อ - นามสกุล :นายอนันต์ จันทะสอน
ตำแหน่ง :ควบคุมเครื่องจักร(บรรจุพาสฯ)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานควบคุมเครื่องจักร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :